Giải bài : Thể tích của một hình sgk Toán 5 trang 114

  • 1 Đánh giá

Thẻ tích của một hình là như thế nào ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

a) Ví dụ 1

Trong hình lập phương dưới đây, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: "Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương".

Giải bài : Thể tích của một hình - sgk Toán 5 trang 114

b) Ví dụ 2

Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói : " Thể tích hình C bằng thể tích hình D"

Giải bài : Thể tích của một hình - sgk Toán 5 trang 114

c) Ví dụ 3

Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành 2 hình M và N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói "Thể tích hình P bằng tổng thể tích hình M và N."

Giải bài : Thể tích của một hình - sgk Toán 5 trang 114

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 115 sgk toán lớp 5

Trong hai hình dưới đây:

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình nào có thể tích lớn hơn ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 115 sgk toán lớp 5

Giải bài : Thể tích của một hình - sgk Toán 5 trang 114

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 115 sgk toán lớp 5

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp hình khác nhau ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem
Chủ đề liên quan