Giải bài Luyện tập sgk toán lớp 5 trang 38

  • 1 Đánh giá

Bài học thầy cô sẽ mang lại cho các con hôm nay chính là luyện tập. Với bài luyện tập này, chúng ta sẽ ôn lại các dạng toán về số thập phân. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập, các con có thể tham khảo để hiểu bài và làm bài tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 38 - sgk toán lớp 5

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

, $\frac{734}{10}$, $\frac{5608}{100}$, $\frac{605}{100}$

Mẫu:

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

= 16,2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 39 - sgk toán lớp 5

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

, $\frac{834}{10}$, $\frac{1945}{100}$, $\frac{2167}{1000}$, $\frac{2020}{10000}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 39 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2,1m = ....dm

8,3m = ...cm

5,27m =.... cm

3,15m = ...cm

Mẫu: 2,1m= 21dm

Cách làm:

2,1m= =2m1dm= 21dm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 39 - sgk toán lớp 5

a) Viết phân số dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c) Có thể viết thành những số thập phân nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem
Chủ đề liên quan