Giải bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 55

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, để tổng kết lại các dạng toán mà các con vừa mới được học là cộng và trừ hai số thập phân. Thầy cô sẽ hướng dẫn các con làm bài luyện tập chung. Việc làm đi làm lại các dạng toán này sẽ giúp các con nhớ lâu hơn và làm bài tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 55 - sgk toán 5

Tính:

a) 605,26 + 217,3;

b) 800,56 - 284,48;

c) 16,39 + 5,25- 10,3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55; b) 42,37 - 28,73 - 11,27.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Chủ đề liên quan