Giải câu 2 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 55 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Bài làm:

a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8

x - 5,2 = 1,9 + 3,8

x - 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 - 2,7

x = 10,9

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021