Giải câu 1 bài: Ôn tập về đo thể tích sgk Toán 5 trang 155

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 155 sgk toán lớp 5

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

Mét khối

m3

1m3 = …dm3 = …cm3

Đề-xi-mét khối

dm3

1dm3= …cm3 ;

1dm3 = 0,...m3

Xăng-ti-mét khối

cm3

1cm3= 0,…dm3

b) Trong bảng đơn vị đo thể tích:

  • Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn liền tiếp?
  • Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn liền tiếp?

Bài làm:

a) Đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị liền trước và bằng đơn vị liền sau

Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

Mét khối

m3

1m3 = 1000dm3 = 1000000cm3

Đề-xi-mét khối

dm3

1dm3= 1000cm3 ;

1dm3 = 0,001m3

Xăng-ti-mét khối

cm3

1cm3= 0,001dm3

b) Trong bảng đơn vị đo thể tích:

  • Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

Ví dụ: 1dm3= 1000cm3

  • Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Ví dụ : 1dm3 = 0,001m3

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021