Giải câu 2 bài chia một số thập phân cho một số thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 71 sgk toán lớp 5

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Tóm tắt bài toàn:

  • 4,5l dầu: 3,42kg
  • 8l dầu: ? kg?

Bài giải:

1l dầu hỏa nặng số ki lô gam là:

3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng số ki lô gam là:

0,76 x 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08kg

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021