Giải câu 2 bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương sgk Toán 5 trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 108 sgk toán lớp 5

a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật (hình bên).

b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABMN, BCPN.

Giải bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - sgk Toán 5 trang 107

Bài làm:

a) ABCDMNPQ là hình hộp chữ nhật có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao nên:

  • AB = MN = QP = DC (cùng là chiều dài của hình hộp chữ nhật)
  • AD = MQ = BC = NP (cùng là chiều rộng của hình hộp chữ nhật)
  • AM = BN = CP = DQ (cùng là chiều cao của hình hộp chữ nhật)

b) Từ câu a ta có:

Chiều dài hình hộp chữ nhật dài 6cm nên: AB = MN = QP = DC = 6cm

Chiều rộng hình hộp chữ nhật có độ dài là 3cm nên: AD = MQ = BC = NP = 3cm

Chiều cao hình hộp chữ nhật có độ dài là 4cm nên: AM = BN = CP = DQ = 4cm

Diện tích mặt đáy MNPQ là:

MN x NP = 6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích của mặt bên ABNM là:

AB x AM = 6 x 4 = 24 (cm2)

Diện tích của mặt bên BCPN là:

BC x CP = 4 x 3 = 12 (cm2)

Đáp số: b) 18cm2, 24cm2, 12cm2.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021