Giải câu 1 bài : Cộng số đo thời gian sgk Toán 5 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 132 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây

12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây

Bài làm:

Ta đặt phép tính cộng rồi tính.

  • 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

Ta thấy 15 tháng = 1 năm 3 tháng nên 12 năm 15 tháng = 13 năm 3 tháng

  • 3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

  • 12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

  • 4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

Ta thấy 77 phút = 1 giờ 17 phút nên 12 giờ 77 phút = 13 giờ 17 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

  • 4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

  • 8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

Ta thấy 60 giây = 1 phút nên 14 phút 60 giây = 15 phút.

  • 12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

Ta thấy 80 giây = 1 phút 20 giây nên 17 phút 80 giây = 18 phút 20 giây.

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021