Giải câu 2 bài : Chu vi hình tròn sgk Toán 5 trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 98 sgk toán lớp 5

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 2,75cm;

b) r = 6,5dm;

c) r = m

Bài làm:

Hướng dẫn: Để tính chu vi của hình tròn dựa vào độ dài đường kính cho trước ta có công thức sau:

C = r x 2 x 3,14 (C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Bài giải:

a) Chu vi của hình tròn có bán kính r = 2,75cm là:

2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)

b) Chu vi của hình tròn có bán kính r = 6,5dm là:

6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)

c) Chu vi của hình tròn có bán kính r = m là:

x 2 x 3,14 = \(\frac{1 x 2 x 3,14}{2}\) = 3,14 (m)

Hay : x 2 x 3,14 = 0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Đáp số: a) 17,27cm;

b) 40,82dm;

c)3,14m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021