Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 175

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 175 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 ;

b) x - 7,2 = 3,9 + 2, 5

Bài làm:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

x = 7 - 3,5 (x = tổng – số hạng đã biết)

x = 3,5

b) x - 7,2 = 3,9 + 2, 5

x - 7,2= 6,4

x = 6,4 + 7,2 ( x = hiểu + số trừ)

x = 13,6.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021