Giải câu 4 bài : Phép cộng sgk Toán 5 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 159 sgk toán lớp 5

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được \(\frac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Bài làm:

Tóm tắt:

Mỗi giờ vòi 1 chảy: thể tích của bể

Mỗi giờ vòi 2 chảy: thể tích của bể

Mỗi giờ cả hai vòi chảy ? thể tích của bể

Bài giải:

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được số phần thể tích bể là:

+ \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{1 \times 2}{5 \times 2}\) + \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{5}{10}\) (thể tích bể)

= 50%.

Đáp số: 50% thể tích bể.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021