Giải câu 3 bài: Ôn tập về đo thời gian sgk Toán 5 trang 157

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 157 sgk toán lớp 5

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?


Giải bài : Ôn tập về đo thời gian - sgk Toán 5 trang 156

Bài làm:

Đồng hồ thứ nhất : kim giờ chỉ số 10, kim phút chỉ số 12, vậy đồng hồ chỉ 10 giờ.

Đồng hồ thứ hai : kim giờ chỉ số 6 lệch 1 chút, kim phút chỉ số 5, vậy đồng hồ chỉ 6 giờ 5 phút.

Đồng hồ thứ ba: kim giờ chỉ gần đến số 10, kim phút ở giữa số 8 và 9, vậy đồng hồ chỉ 9 giờ 43 phút.

Đồng hồ thứ tư: kim giờ qua số 1 môt chút, kim phút ở giữa số 2 và 3, vậy đồng hồ chỉ 1 giờ 12 phút.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021