Giải câu 4 bài luyện tập chung (tiếp) sgk toán 5 trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 80 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

805m2 = ..ha

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 80,5

B. 8,05

C.0,805

D. 0,0805

Bài làm:

Ta có:

10000 = 1ha

=> 805 = 805 : 10000 = 0,0805 ha

=>Đáp án đúng là: D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021