Giải câu 1 bài luyện tập Toán 5 trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 28 - sgk toán lớp 5

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2; 26dm2.

Mẫu:

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2; 95cm2; 102dm2 8cm2.

Bài làm:

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021