Giải câu 1 bài : Giới thiệu biểu đồ hình quạt sgk Toán 5 trang 102

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 102 sgk toán lớp 5

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên bản đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh:

a) Thích màu xanh ?

b) Thích màu đỏ ?

c) Thích màu trắng ?

d) Thích màu tím ?

Bài làm:

a) Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 40% số học sinh thích màu xanh.

Vậy số học sinh thích màu xanh là:

(120 x 40) : 100 = 48 (học sinh)

b) Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 25% số học sinh thích màu đỏ.

Vậy số học sinh thích màu đỏ là:

(120 x 25) : 100 = 30 (học sinh)

c) Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 20% số học sinh thích màu trắng.

Vậy số học sinh thích màu trắng là:

(120 x 20) : 100 = 24 (học sinh)

d) Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 15% số học sinh thích màu tím.

Vậy số học sinh thích màu tím là:

(120 x 15) : 100 = 18 (học sinh)

Đáp số: a) 48 học sinh;

b) 30 học sinh;

c) 24 học sinh;

d) 18 học sinh.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021