Giải câu 2 bài : Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 sgk toán lớp 5

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây

Giải bài: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - sgk Toán 5 trang 104

Biết:

BM = 20,8m

CN = 38m

AM = 24,5m

MN = 37,4m

ND = 25,3m

Bài làm:

Mảnh đất được chia thành hình thang BMCN, hình tam giác ABM và hình tam giác CND.

Vậy diện tích của mảng đất = diện tích hình thang BMCN + diện tích hình tam giác ABM + diện tích hình tam giác CND.

Hình thang BMCN có đáy BM = 20,8m, đáy CN = 38m và chiều cao MN = 37,4m.

Vậy diện tích hình thang BMCN là:

= 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác vuông ABM là:

= 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là:

= 480,7 (m2)

Vậy diện tích của mảnh đất là:

1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06 (m2)

Đáp số: 1835,06m2

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021