Giải câu 2 bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 153

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 153 sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 350g; 1kg 65g.

b) Có đơn vị đo là tấn:

8 tấn 760kg ; 2 tấn 77 kg.

Bài làm:

a) Do 1kg = 1000g nên:

2kg 350g = 2kg + 0,350kg = 2,350kg ;

1kg 65g = 1kg + 0,065kg = 1,065 kg.

b) Do 1 tấn = 1000kg nên:

8 tấn 760kg = 8 tấn + 0,760 tấn = 8,760 tấn ;

2 tấn 77 kg = 2 tấn + 0,077 tấn = 2,077 tấn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021