Giải câu 1 phần 2 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 90

  • 1 Đánh giá

Phần 2

Câu 1: Trang 90 sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

b) 95,64 - 27,35

c) 31.05 x 26

d) 77,5 : 2,5

Bài làm:

Giải bài Luyện tập chung - sgk toán 5 trang 89 - 90

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021