Giải câu 2 bài : Ôn tập về phân số sgk Toán 5 trang 148

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 148 sgk toán lớp 5

Rút gọn các phân số:

; \(\frac{18}{24}\); \(\frac{5}{35}\); \(\frac{40}{90}\); \(\frac{75}{30}\);

Bài làm:

Ta thấy 3 và 6 đều chia hết cho 3 nên ta chia cả tử và mẫu cho 3: = \(\frac{3:3}{6:3}\) = \(\frac{1}{2}\);

Ta thấy 18 và 24 đều chia hết cho 6 nên ta chia cả tử và mẫu cho 6:

= \(\frac{18:6}{24:6}\) = \(\frac{3}{4}\);

Ta thấy 5 và 35 đều chia hết cho 5 nên ta chia cả tử và mẫu cho 5:

= \(\frac{5:5}{35:5}\) = \(\frac{1}{7}\);

Ta thấy 40 và 90 đều chia hết cho 10 nên ta chia cả tử và mẫu cho 10:

= \(\frac{40:10}{90:10}\) = \(\frac{4}{9}\);

Ta thấy 75 và 30 đều chia hết cho 15 nên ta chia cả tử và mẫu cho 15:

= \(\frac{75:15}{30:15}\) = \(\frac{5}{2}\);

Hay = \(\frac{75:5}{30:5}\) = \(\frac{15}{6}\) = \(\frac{15:3}{6:3}\) = \(\frac{5}{2}\);

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021