Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 5 trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 79 sgk toán lớp 5

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi

Bài làm:

a) 30% của 97 là:

97 x 30 : 100 = 29,1

b) Số tiền lãi mà cửa hàng đó nhận được là:

6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)
Đáp số: 900000 (đồng)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021