Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 119 sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

0,25m3 là:

a) Không phấy hai mươi lăm mét khối.

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối.

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối.

Bài làm:

Cách đọc số đo: Đọc số trước sau đó đọc đơn vị đo.

Vậy ta viết được các số đo :

a) Không phấy hai mươi lăm mét khối : 0,25m3. Vậy ghi Đ

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối : 0,250m3 . Vậy ghi Đ

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối: \frac{25}{100}m3 = 0,25m3 . Vậy ghi Đ

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối : \frac{25}{1000}m3 = 0,025m3. Vậy ghi S

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021