Giải câu 2 bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

Bài làm:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

= 55,2 : 2,4 – 18,32

= 23 – 18,32

= 4,68

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021