Giải câu 3 bài : Ôn tập về số tự nhiên sgk Toán 5 trang 147

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 147 sgk toán lớp 5

Điền dấu thích hợp “>,<,=”

1000...997

53 796...53 800

6987...10 087

217 690...217 689

7500 : 10 ...750

68 400...684 x 100

Bài làm:

1000 có hàng nghìn, 997 không có hàng nghìn nên : 1000 > 997

Hai số cùng có 53 nghìn, nhưng so sánh hàng trăm 7 < 8 nên : 53 796 < 53 800

10 087 có hàng chục nghìn, 6 987 không có nên : 6 987 < 10 087

Hai số đều có 217 nghìn và 6 trăm, nhưng hàng chục 9 > 8 nên : 217 690 > 217 689

Ta thực hiện phép chia : 7500 : 10 = 750

Ta thực hiện phép nhân 684 x 100 = 68 400 nên 68 400 = 684 x 100.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021