Giải câu 4 bài : Ôn tập về phân số sgk Toán 5 trang 149

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 149 sgk toán lớp 5

Điền các dấu “>,<, =” vào chỗ trống:

....\(\frac{5}{12}\) \(\frac{2}{5}\).....\(\frac{6}{15}\) \(\frac{7}{10}\)....\(\frac{7}{9}\)

Bài làm:

và \(\frac{5}{12}\) có cùng mẫu số 12 mà tử số 7 > nên > \(\frac{5}{12}\)

và \(\frac{6}{15}\) chưa cùng mẫu số nên ta quy đồng 2 phân số;

Quy đồng:

Ta thấy 15 : 5 = 3 nên ta nhân cả tử và mẫu của phân số với 3

= \(\frac{2 \times 3}{5 \times 3}\) = \(\frac{6}{15}\)

Giữ nguyên phân số

Vậy = \(\frac{6}{15}\)

Ta thấy và \(\frac{7}{9}\) không cùng mẫu số nên ta quy đồng 2 phân số:

Quy đồng:

= \(\frac{7 \times 9}{10 \times 9}\) = \(\frac{63}{90}\)

= \(\frac{7 \times 10}{9 \times 10}\) = \(\frac{70}{90}\)

Ta thấy và \(\frac{70}{90}\) có cùng mẫu số là 90 mà tử số 70 > 63 nên

< \(\frac{7}{9}\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021