Giải bài So sánh hai số thập phân sgk toán 5 trang 41

  • 1 Đánh giá

Đến thời điêm bây giờ, các con đã có thể biết được các số thập phân bằng nhau. Vậy làm như thế nào để so sánh hai số thập phân để xem số nào lớn hơn số nào bé hơn? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó trong bài học ngày hôm nay nhé. Các con chú ý ví dụ và cách thầy cô hướng dẫn các con làm bài tập để hoàn thành bài tập tốt hơn.

A. Lý thuyết.

a) Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn

Ví dụ 1; So sánh 8,1m và 7,9m

Ta có thể viết: 8,1m = 81dm

7,9m = 79dm

Ta có: 81dm > 79dm (81> 79 vì ở hàng chục có 8>7)

tức là: 8,1m > 7,9m

Vậy: 8,1 > 7,9 (phần nguyên có 8 > 7)

b) Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Ta thấy 35,7m và 35,698m có phần nguyên bằng nhau ta so sánh đến phần thập phân:

Phần thập phân của 35,7m là m = 7dm = 700mm

Phần thập phân của 35,698m là m = 698mm

Mà 700mm > 698mm

nên: >$\frac{698}{1000}$ m

Do đó: 35,7m > 35,698m

Vậy 35,7 > 35,698 (phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7>6)

c) Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:

  • So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn
  • Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau,thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn...đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
  • Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 42 - sgk toán lớp 5

So sánh hai số thập phân:

a) 48,97 và 51,02;

b) 96,4 và 96,38;

c) 0,7 và 0,65

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 42 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 42 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32; 0,197; 0,4; 0,321; 0,187

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem
Chủ đề liên quan