Giải bài: Mét khối sgk Toán 5 trang 117

  • 1 Đánh giá

Mét khối cũng là đơn vị để đo thể tích. Vậy mét khối bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối và bằng bao nhiều đề-xi-mét khối ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

a) Mét khối

Giải bài: Mét khối - sgk Toán 5 trang 117

Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối.

  • Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.

Mét khối viết tắt là m3 .

  • Hình lập phương cạnh 1m gồm 1000 hình lập phương cạnh 1dm.

Ta có: 1m3 = 1000dm3

1m3 = 1 000 000 cm3 (= 100 x 100 x 100)

b) Nhận xét

  • Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
  • Mỗi đơn vị đo thể tích bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 118 sgk toán lớp 5

a) Đọc các số đo sau:

15m3; 205m3 ;

m3; 0,911m3

b) Đọc các số đo thể tích:

Bảy nghìn hai trăm mét khối;

Bốn trăm mét khối;

Một phần tám mét khối.

Không phẩy không năm mét khối.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 118 sgk toán lớp 5

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1m3; 5,216m3; 13,8m3; 0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3; 1,96dm3; dm3; 19,54dm3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 118 sgk toán lớp 5

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó.

Giải bài: Mét khối - sgk Toán 5 trang 117

=> Xem hướng dẫn giải


  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021