Giải câu 1 bài Ôn tập khái niệm về phân số

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 4 - sgk toán lớp 5

a). Đọc các phân số sau

; \(\frac {25}{100}\); \(\frac {91}{38}\); \(\frac {60}{17}\); \(\frac {85}{1000}\);

b). Nêu tử số và mẫu số của phân số trên

Bài làm:

a). Đọc phân số

 • - đọc là: năm phần 7
 • - đọc là : hai mươi lăm phần một trăm
 • - đọc là: chín mươi mốt phần ba tám
 • - đọc là: sáu mươi phần mười bảy
 • \(\frac {85}{1000}\ - đọc là: tám mươi lắm phần một nghìn

b). Nếu tử số và mẫu số của phân số trên

 • Phân số có tử số là 5, mẫu số là 7
 • Phân số có tử số là 25, mẫu số là 100
 • Phân số có tử số là 91, mẫu số là 38
 • Phân số có tử số là 60, mẫu số là 17
 • Phân số có tử số là 85, mẫu số là 1000
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021