Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 39

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 39 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2,1m = ....dm

8,3m = ...cm

5,27m =.... cm

3,15m = ...cm

Mẫu: 2,1m= 21dm

Cách làm:

2,1m= =2m1dm= 21dm

Bài làm:

Từ cách làm mẫu ta lần lượt có các kết quả là:

2,1m = 21dm

8,3m = 830cm

5,27m = 527 cm

3,15m = 315cm

Cách giải ngoài nháp như sau:

2,1m= m =2m1dm= 21dm

8,3m= dm= 8m3dm= 83dm= 830 cm

5,27m = cm= 5m27cm= 527cm

3,15m = cm= 3m15cm= 315cm

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021