Giải bài Tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Như vậy, chúng ta đã học xong các dạng toán phép chia. Hôm nay, các con sẽ học thêm một dạng toán mới, đó chính là tỉ số phần trăm. Có lẽ, nhiều bạn còn phân vân và chưa hình dung được như thế nào là tỉ số phần trăm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học để hiểu thêm về dạng toán này nhé.

A. Ví dụ mẫu

Ví dụ:

Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25 m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.

Giải bài Tỉ số phần trăm

Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25 : 100 hay

  • Ta viết:= 25%
  • Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.
  • Ta nói: Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa hồng là 25%; hoặc: Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 74 sgk toán lớp 5

Viết theo mẫu:

, $\frac{60}{400}$, $\frac{60}{500}$, $\frac{96}{300}$

= $\frac{25}{100}$= 25%

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 74 sgk toán lớp 5

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 74 sgk toán lớp 5

Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021