Giải câu 2 bài mi -li-mét vuông bảng đơn vị đo diện tích Toán 5 trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm2 = ... mm2

= ... $Cm^{2}$

= ... $hm^{2}$

= ... $cm^{2}$

= ... $m^{2}$

12m2 9dm2= ...

= ... $m^{2}$

b)

= ...$cm^{2}$

3400dm2 = ... m2

12 000hm2 = ... km2

90 000m2 = ... hm2

150cm2 = ... dm2... cm2

2010m2 = ... dam2... m2

Bài làm:

a) 5cm2 = 500 mm2

= 10000 $cm^{2}$

= 1200 $hm^{2}$

= 50000 $cm^{2}$

= 10000 $m^{2}$

12m2 9dm2= 1209

= 3724 $m^{2}$

b)

= 8$cm^{2}$

3400dm2 = 34 m2

12 000hm2 = 120 km2

90 000m2 = 9 hm2

150cm2 =1 dm250cm2

2010m2 = 20 dam210 m2

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021