Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 5 trang 88 89

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 88 sgk toán lớp 5

a) Tính diện tích hình tam giác vuông ABC

Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 88 - 89

b) Tính diện tích hình tam giác vuông DEG

Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 88 - 89

Bài làm:

  • Diện tích tam giác ABC = =6 cm2
  • Diện tích tam giác DEG = =7,5 cm2.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021