Giải câu 2 bài tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 74 sgk toán lớp 5

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Bài làm:

Bài giải:

Số phần trăm sản phẩm đạt chuẩn trong tổng số sản phẩm của nhà máy là:

95 : 100 = = 95%

Đáp số: 95% sản phẩm đạt chuẩn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021