Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 176

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 176 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) 0,12 x x = 6 ;

b) x : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : x = 4 ;

d) x x 0,1 = ;

Bài làm:

a) 0,12 x x = 6

x = 6 : 0,12 (x = tích : thừa số đã biết)

x = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5 (x = thương x số chia)

x = 10.

c) 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4 (x = số bị chia : thương)

x = 1,4

d) x x 0,1 =

x = : 0,1 (x = tích : thừa số đã biết)

x = : \(\frac{1}{10}\)

x = x \(\frac{10}{1}\)

x =

x = 4.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021