Giải câu 1 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài sgk toán 5 trang 22, 23

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

Giải  câu 1 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - sgk toán 5 trang 22, 23

Bài làm:

Giải  câu 1 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - sgk toán 5 trang 22, 23

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021