Giải câu 4 bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 150

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 150 sgk toán lớp 5

So sánh các phân số:

a) và \(\frac{2}{5}\)

b)

c) và \(\frac{7}{8}\)

Bài làm:

a) 2 phân số và \(\frac{2}{5}\) khá mẫu số nên ta quy đồng để cùng mẫu số rồi so sánh

Quy đồng:

= \(\frac{3 \times 5}{7\times 5}\) = \(\frac{15}{35}\);

= \(\frac{2\times 7}{5\times 7}\) = \(\frac{14}{35}\);

Ta thấy cùng mẫu số mà 15 >14 nên > \(\frac{14}{35}\)

Vậy > \(\frac{2}{5}\)

b) 2 phân số và \(\frac{5}{8}\) khá mẫu số nên ta quy đồng để cùng mẫu số rồi so sánh.

Quy đồng:

= \(\frac{5 \times 8}{9 \times 8}\) = \(\frac{40}{72}\)

= \(\frac{5 \times 9}{8 \times 9}\) = \(\frac{45}{72}\)

Ta thấy cùng mẫu số mà 45 > 40 nên > \(\frac{40}{72}\)

Vậy < \(\frac{5}{8}\)

c) 2 phân số và \(\frac{7}{8}\) khá mẫu số nên ta quy đồng để cùng mẫu số rồi so sánh.

= \(\frac{8 \times 8}{7 \times 8}\) = \(\frac{64}{56}\);

= \(\frac{7 \times 7}{8 \times 7}\) = \(\frac{49}{56}\);

> \(\frac{49}{56}\) nên \(\frac{8}{7}\) < \(\frac{7}{8}\).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021