Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 5 trang 72

  • 2 Đánh giá

Câu 2: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x 1,8 = 72;

b) x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Bài làm:

a) x 1,8 = 72

= 72 : 1,8

= 40

b) x 0,34 = 1,19 x 1,02

x 0,34 = 1,2138

= 1,2138 : 0,34

= 3,57

c) x 1,36 = 4,76 x 4,08

x 1,36 = 19,4208

= 19,4208 : 1,36

= 14,28

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021