Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Tìm chữ số x, biết:

9,7x8 < 9,718

Bài làm:

So sánh 2 số đã cho 9,7x8 và 9,718 ta thấy:

  • Số 9 tương ứng với số 9
  • Số 7 tương ứng với số 7
  • Số x tương ứng với số 1
  • Số 8 tương ứng với số 8

Để 9,7x8 < 9,718 thì đồng nghĩa với việc: x < 1 => x = 0

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021