Giải câu 4 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 48- sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Mẫu: 3kg 5g= kg= 3,005kg

a) 3kg 5g = ...kg;

b) 30g = ....kg;

c) 1103g= ...kg

Bài làm:

a) 3kg 5g = kg= 3,005 kg;

b) 30g = kg = 0,030 kg;

c) 1103g= kg=1,103kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021