Giải câu 1 bài Số thập phân bằng nhau Toán 5 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 40 - sgk toán lớp 5

Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800; 64,9000; 3,0400

b) 2001,300; 35,020; 100,0100

Bài làm:

Hướng dẫn: Bài yêu cầu bỏ đi các số "0" bên phải phần thập phân thì những số 0 ở phần thập phân các con đều gạch bỏ. Có 1 số 0 ở cuối thì con gạch 1, có 2 các con gạch hai, có 3 số 0 các con gạch ba.

Lưu ý: Những số 0 đó là những số 0 ở cuối bên phải phần thập phân và đứng sát nhau.

a)

7,800= 7,8

64,9000= 64,9

3,0400= 3,04

b)

2001,300= 2001,3

35,020= 35,02

100,0100= 100,01

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021