Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 143

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 143 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 143

Bài làm:

Áp dụng công thức tính thời gian t = s : v ta tính được:

Cột 1 : t = s : v = 261 :60 = 4,35.

Cột 2 : t = s : v = 78 : 39 = 2

Cột 3 : t = s : v = 165 : 27,5 = 6.

Cột 4 : t = s : v = 96 : 40 = 2,4.

Vậy ta điền vào bảng như sau:

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 143

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021