Giải câu 1 bài Luyện tập Toán 5 trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = ...m;

b) 51dm 3cm = ...dm;

c) 14m 7cm = ....m.

Bài làm:

a) 35m 23cm =m= 35,23m

b) 51dm 3cm = dm=51,3dm

c) 14m 7cm =m= 14,07m

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021