Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 176

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 176 sgk toán lớp 5

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gam đường ?

Bài làm:

Khối lượng đường : ngày 1 + ngày 2 + ngày 3 = 2400kg

Nên: ngày 3 = 2400kg – ( ngày 1 + ngày 2)

Ngày đầu bán được 35% của 2400kg.

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ nhất là:

2400 x 35 : 100 = 24 x 35 = 840 (kg)

Ngày đầu bán được 40% của 2400kg.

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:

2400 x 40 : 100 = 24 x 40 = 960 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:

2400 - (840 + 960) = 2400 – 1800 = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021