Giải câu 2 bài Luyện tập Toán 5 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x - 3,64 = 5,86;

d) 7,9 - x = 2,5.

Bài làm:

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 - 4,32

x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 - 6,85

x = 3,44

c) x - 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

d) 7,9 - x = 2,5

x = 7,9 - 2,5

x = 5,4

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021