Giải câu 3 trang 15 toán 5 bài luyện tập chung

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = ... m b) 1g = ... kg c) 1 phút = ... giờ

3dm = ... m 8g = ... kg 6 phút = ... giờ

9dm = ... m 25g = ... kg 12 phút = ... giờ

Bài làm:

a) 1dm = m b) 1g = $\frac{1}{1000}$ kg c) 1 phút = $\frac{1}{60}$ giờ

3dm = m 8g = $\frac{8}{1000}$ kg 6 phút = $\frac{6}{60}$ giờ = $\frac{1}{10}$ giờ

9dm = m 25g =$\frac{25}{1000}$ kg = $\frac{1}{400}$ kg 12 phút = $\frac{12}{60}$ giờ = $\frac{1}{4}$ giờ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021