Giải câu 2 bài chia một số tự nhiên cho một số thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 70 sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1 32 : 10

b) 168 : 0,1 168 : 10

c) 934 : 0,01 934 : 100

Bài làm:

a) 32 : 0,1= 320 32 : 10 = 3,2

b) 168 : 0,1= 1680 168 : 10 = 16,8

c) 934 : 0,01= 93400 934 : 100 = 9,34

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021