Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 137 sgk toán lớp 5

Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Bài làm:

Ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3

= 5 giờ 65 phút x 3 ( do 1 giờ = 60 phút)

= 6 giờ 5 phút x 3 = 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3

Ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau:

= 3 giờ 40 phút + 6 giờ 75 phút (do 1 giờ = 60 phút)

= 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

Ta thực hiện phép cộng trong ngoặc trước sau đó thực hiện phép chia ở ngoài ngoặc sau:

=11 phút 56 giây : 4 = 2 phút 59 giây.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 137

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

Ta thực hiện phép tính nhân và chia trước, cộng sau:

Nháp :Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 137

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây = 25 phút 9 giây.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021