Giải câu 3 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 62 - sgk toán lớp 5

Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

5 kg : 38500 đồng

3,5kg: ? đồng

Bài giải:

Mua một kg đường phải trả số tiền là:

38500 : 5 = 7700 (đồng)

Mua 3,5 kg đường phải trả số tiền là:

3,5 x 7700 = 26950 (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

38500 - 26,950 = 11550 (đồng)

Đáp số: 11550 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021