Giải câu 1 bài hình tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 86 sgk toán lớp 5

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Giải bài hình tam giác

Bài làm:

a) Hình tam giác ACB có:

Giải bài hình tam giác

  • Ba góc là: Góc A, góc B và góc C
  • Ba cạnh là: Cạnh AB, cạnh BC, cạnh AC

b) Hình tam giác DGE có:

Giải bài hình tam giác

  • Ba góc là: Góc D, góc E và góc G
  • Ba cạnh là: cạnh DE, cạnh DG và cạnh GE

c) Hình tam giác MNK có:

Giải bài hình tam giác

  • Ba góc là: Góc M, góc N và góc K
  • Ba cạnh là: Cạnh MN, cạnh MK và cạnh NK
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021