Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 5 trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 79 sgk toán lớp 5

a) Tìm một số biết 30% của nó là 72

b) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Bài làm:

a) 30% của số cần tìm là 72. Suy ra, số cần tìm là:

72 x 100 : 30 = 1800

b) Trước khi bán, cửa hàng đó có số tấn gạo là:

420 :10,5 x 100 = 4000 kg = 4 (tấn)

Đáp số: 4 tấn gạo

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021