Giải câu 2 bài : Diện tích hình tròn sgk Toán 5 trang 100

  • 2 Đánh giá

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm.

c) d = m

Bài làm:

Khi biết đường kính d, cần tính diện tích của hình tròn ta tính:

  • Bán kính của đường tròn : r = d : 2
  • Diện tích của hình tròn : S = r x r x 3,14

a) Bán kính hình tròn là:

r = d : 2 = 12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là:

S = r x r x 3,14 = 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Bán kính hình tròn là:

r = d : 2 = 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là:

S = r x r x 3,14 = 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) Bán kính hình tròn là: :

r = d : 2 = : 2 = $\frac{4}{10}$ = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn là:

S = r x r x 3,14 = 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Đáp số: a) 113,04 cm2;

b) 40,6944 dm2;

c) 0,5024 m2.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021